ලිංගිකව එක්වන්න බෑ කිවූ හේතු වාර්තාවක් සකසා සැමියා බිරිඳට යවයි

,sx.slj tlaùu i|yd ffokslj isÿl< werhqï neyer l< ìß|la ta i|yd oelajQ úúO fya;+ka jd¾;djla ...


ශ‍්‍රී ලංකාවේ දුර්ලභ කොටි පැටවුන් දෙදෙනෙක් ප‍්‍රංශයේ උපත ලබයි ජායාරුප

W;=reÈ. m‍%xYfha fudaìhq.a i;afjdaoHdkfha ÿ¾,N .Kfha Y‍%S ,dxlsl fldá megjqka fofokl= Wm; ,nd ;sf...


කොල්ලකරුවන් සමග ඔට්‌ටු වී සල්ලි මල්ල රැක ගත්  ව්‍යාපාරිකයා මිය යයි ජායාරුප

˜‍r;a;rka ùrhd udj od,d hkak hkjd wfma rfÜ .sks wú ixia‌lD;shg uf.a ùrhd ì,s jqKd ;=jla‌l=j bia‌i...


 සමීපතම මිතුරා ඇනකොන්ඩාවෙක් කරගත්  නව හැවිරිදි ක්‍රිස්ටා – ඡායාරුප / වීඩියෝ

idudkH jYfhka .;fyd;a iqr;,a i;=kg jeäfhka wdof¾ lrkafka mjq‍f,a l=vd orejka’ tal iajNdúlhs’ tfy;...


පෙම්වතා සමග ලිංගිකව හැසිරෙනු මව දුටු නිසා සිසුවිය ගෙල වැලලාගනී  – වීඩියෝ

lvq.kakdj fmd,sia jifï jágmafmd, m%foaYfha kuh jif¾ bf.kqu ,nk jhi wjqreÿ 14 l oeßhla ish fmïj;d ...


දියණිය වෙනුවෙන් වූ බාරය ඔප්පු කිරීමට   කිමි 160ක්‌ දුර පයින්ම කතරගම යන තාත්තා

.sh jif¾ meje;s wfmdi ^idfm<& úNd.fhka ish Èh‚h by<skau iu;ajk f,i b,a,ñka l;r.u foajd,...


නැන්දම්මා සහ මාමා ඇසිඩ් ගසා අාබාධිත රණවිරුවෙක් මරා දාලා ජායාරුප

W!r.iauxykaÈh m‍%foaYfha§ wdndê; hqO yuqod finf,l= kekaoïudf.a yd udukaähf.a weisâ m‍%ydrhlg ,la ...


  රත්නපුරේ දී අනතුරට ලක් වූ ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර ජාතික රෝහලට වීඩියෝ

ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl md¾,sfïka;= uka;%S wkqr l=udr Èidkdhl uy;d .uka.;a leí r:h r;akmqr&quo...


සිඟිති පුතා මැරූ මව සිහි විකල්වී පාපොච්චාරණය කරයි. – ඡායාරුප / වීඩියෝ

tx.,ka;fha täkan¾.a k.rfha wêlrKhl§ ujla ish ñh.sh orejd iïnkaofhka wmq¾j jQ mdfmdÉpdrKhl fh§ we;...


වකුගඩු රෝගී කාන්තාවක් ලොව ප්‍රථම වරට නිවුන් දරුවන් බිහිකරයි

jl=.vq folu uq¿ukskau wl%shj we;s fiard Ôú;h mj;ajd .;af;a i;shlg f;jrla ne.ska wef.a reêrh ldkaÿ...