සුරූපී නිලි  ජෙනිෆර් ලෝරන්ස්ගේ නිරුවත් ඡායාරූප තොගයක් අන්තර්ජාලයට

Tiald¾ iïudk,dNS fhdjqka ks<s fcks*¾ f,darkaiaf.a ksrej;a PdhdrEm tl;=jla mß.Kl yelrekaf.a w;g...


අඩනිරුවත් දර්ශන නිසා පූනම් පාන්ඩේගේ ෆේස්බුක් පිටුව තහනම්වේ ඡායාරූප

wvksrej;a o¾Yk ksid mQkï mdkafâf.a f*ianqla msgqj ;ykïfõ PdhdrEm bkaÈhdfõ m‍%lg ird.S ksrEmsl...


පුතු බේරා ගැනීමට දිය පහරට පැන්න මව ජිවිතක්ෂයට. – වීඩියෝ

msh fifkyig fkdfojeks uõ fifkyi biau;= jQ mqj;la jd¾;d jQfha Wvq.ïfmd, m%foaYfhka’ c,fha .idf.k ....


නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉල්ලා තරුණියක් නිරුවතින් දුවයි ජායාරුප වීඩියෝ

fko¾,ka; isiqúhla ;ukag fkdñf,a bf.k .ekSug wjia:dj ,nd .ekSfï wruq‚ka fofkdodyla n,disáh§ weïiag...


සමලිංගික විවාහය පිලිගත් නිසා විවාහ වූ නළු නිලි  යුවල  - ජායාරුප

ckm%sh fyd,sjqâ k¿ ks<s fom<la jk n%eâ msÜ iy wekac,skd fcd,S hq. Èúhg tf<U we;s nj fyd,...


වයස 91 ආච්චිට පෙම් බඳින වයස 31 තරුණයා – ඡායාරුප / වීඩියෝ

wfma rfÜ kï jhiska jeä .eKq flfkla lido nekafod;a f.j,a j,ska nr nf¾’ ta;a fï isÿùu kï fï Èkj, f,...


මෝටර් රථයකට යට වූ දරුවෙකු ජීවිත හානියක් සිදු නොවී බේරෙන හැටි: සිසිටිවී  දර්ශන

Odjkh fjñka ;snQ fudag¾ r:hlg hg ùfuka lsisÿ wk;=rlg ,la fkdù fíreKq ih yeúßÈ ore‍fjl= ms<sn| ...


දිවි නාම්බා සමඟ පැයක් සටන් කර දිවි බේරා  ගත්  ගැහැණිය ජායාරුප

;uka urd oeóug meñ‚ Èúfhl= yd mqrd fydardjl muK ld,hla l=vd ij,la yd oEle;a;lska muKla ikakoaOj i...


වෙඩි පුහුණුවකදී 9 හැවිරිදි දැරිය අතින් පුහුණුකරු මරුට

jhi wjqreÿ 9l l=vd oeßhlg wên, w¾O iajhxl%Sh .sks wúhlska fjä ;eîu W.kajk wjia:dfõ§ wod, oeßhg .s...