කලා ක්‍ෂේත්‍රයේ පෙම්වතෙකුට මං කැමති නෑ - රුවංගි රත්නායක

úúO pß; ksrEmKh lrñka rx.k la‍fIa;%fha ckm%sh pß;hla f,i rejx.s r;akdhl y÷kajkak mq¿jka rejx.sf.a...


දැන් සරසවි හොස්ටල් තරු හෝටල් වගේ වැසිකිලි ඇමරිකානු තත්වයේ

furg iriúj, isiqka ioyd bÈlrk fkajdisld.drj, ;re fydag,a ldurhl we;s myiqlïj,g iudk myiqlï we;ehs...


පෙම් ජවනිකා සැබෑවටම රඟපාන්න ගියාම අනියම් සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා - මංජුලා කුමාරි

uxcq,d l=udß lshkjdg jvd wehj f.dvla fokd okafka ´¿ kñka tod jf.au ;du;a ckm%sh uxcq,df.a w¨‍;a f...


අක්මීමන 8 හැවිරිදි දැරිය දූෂණය කිරීමේ සැකකරු ඇලකට පැන මියයයි- ජායාරුප වීඩියෝ

.d,a," wlaóuk m‍%foaYfha§ wg yeúßÈ oeßhla ¥IKh lr >d;kh lsÍfï fpdaokdj iïnkaOfhka w;awvx....


ලංකාවට හොරෙන් සුද්දියක් නිරුවතින් ගත්ත ආතල් – ඡායාරුප

,xldfõ mj;akd kS;suh úÈúOdk j,g wkqj lsisfjl=gj;a iïmQ¾K ksrej;ska m%isoaO ia:dkj, isàu ;ykïh’ th...


තරගයකදී බට නලා  වාදනය කරමින් සිටි ශිල්පිණියකගේ නලල මත සමනලයෙක් වහලා වීඩියෝ

ix.S;h úYaj NdIdjla nj ;a th ri ú£ug NdIdj n, fkdmdk nj ;a wms wid we;af;uq ñksiqkag wu;rj i;...


ෂී-ජින්-පින් ඉදිරියේ සංස්කෘතික ඇමතිගේ සපත්තු අඩි ගැලවිලා ජායාරුප

furg ixpdrhl fhÿkq Ök ckdêm;s IS-ðka-mska uy;df.a ixpdrh w;r;=r§ la‍fI;‍% lsysmhlg wod, .súiqï ls...


කොල්ලුපිටියේ සුපිරි ගණිකා නිවාසය වැටලූ අයුරු -වීඩියෝ

fld<U fld,a¨‍msáh m%foaYfha iïndyk wdh;khla uqjdfjka mj;ajdf.k .sh iqmsß .‚ld ksjdihla Bfha jg...


මමත් ගැහැනියක් – මටත් පියයුරු තියෙනවා – දීපිකාට කේන්ති යයි

fnd,sjqâ ks<s §msld mÿfldfkaf.a mshhqre w;r ysoei fmfkk mßÈ .;a PdhdrEmhla m%isoaO bka§h mqj;a...


වැඩ වැඩි වුණත් මගේ ජීවිතේ අවුල් ජාලාවක් ‍නෙවෙයි - හිමාලි සයුරංගි

wehf.a lgy~g yd rx.khg wdorh l< risl msßi fndfydah W;=ï jQ uõ moúfhka msÿï ,enQ weh jirl muK k...


අනර්කලීට මං වයස වැඩි වුණා - රන්ජන් රාමනායක රහසක් හෙලි  කරයි

rkacka rdukdhl lshkafka fkdokak flfkla kffuhs ld,hla ;siafia ckm%sh flfkla ksid rkacka .ek úia;r ...


මං දැරිය පැහැරගෙන ගියේ  ලොකු වුණාම කසාද බඳින්න'  දැරිය  පැහැරගත් 31 හැවිරිදි නරුමයා කියයි

lsisu .eyekshla‌ leu;s kE udj lido ne|,d tlg Ôj;a fjkak uu fï <uhdj wrf.k .sfha f,dl= uy;a lr,...