පියයුරු පරීක්ෂාවට ගෙට පනින බී නින්ජාට ඔබත් හසුවුවාද

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßkshkaf.a rdcldÍ wëlaIKh lrk nj fmkajñka uõjreka mÍlaId lsÍug .eìks iy l=v...


බිරිය යලි  එක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා සැමියා කළුගඟට පැනලා

ìßh úiska ieñhd iuÕ h<s tlaùu m%;slafIam lr we;ehs lshk isoaêhla u; foore mshl= Bfha Wfoa l¿.Õ...


මම කියනවට වැඩිය හොඳයි උඹ කියහන් වනජීවී ඇමතිගේ අපූරු පැහැදිලි කිරීම (වීඩියෝව බලන්න)

ue;sjrKh ksid fïjkúg WKqiqïj we;s fudkrd., Èia;%slalfha mdi,la iïnkaOj woyia oelaùug jkÔù weu;s ú...


අළුත්ගමදී පලමු ගල ගැහුවේ කවුද? – බොදු බල සේනා වීඩියෝව

miq.shod wÆ;a.u yd fírej, m‍%foaYhkays we;s jQ m‍%pKavldÍ isÿùu iïnkaOfhka fndÿ n, fiakd ixúOdkh ...


 පිං කැටයක් කඩා මුදල් රැගෙන යන අයුරු දැක්වෙන සි සි ටීවී  දර්ශන

kqjrt<sh" ydjdt<sfha msysá yskaÿ fldaú,lg lvd jeÿKq ;sfofkla tys msx legh lvd uqo,a ‍/...


ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණවත් නැතැයි කියා තම පෙම්වතාට වෙඩි තැබූ කාන්තාවක් – වීඩියෝ

fmïj;d iu. hyka .; ùfuka miqj Tyq úiska msg l, Y=l% ;r, m%udKj;a ke;ehs lshd flda<dy, lr fjä ;...


අනියම් බිරිඳගේ සැමියාට පොල්ලෙන් ගසා මරා අනියම් සැමියා පැන ගිහින්

wkshï iïnkaO;djhla‌ k;rlr .ekSug fkdyelsùu yd ks;r ks;r ieñhdf.ka ;on, f,i ;u wkshï ìß| oeä mSvdj...


 පවුලේ තිදෙනෙක්  මරු තුරුලට ගත් ලොරි - ත්‍රීවීල් අනතුර ජායාරුප

wfka foúhfka oeka b;ska uu n;a ljkafk ldgo@ ria‌idjg .syska f.g f.dvjkafka uf.ka n;a lgla‌ lkak n...


මිෂායල් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය පසු ඒ බව මම ගෙදර අයට කිව්වේ නැහැ  මිතුරා සාක්ෂි දෙයි

ñIdh,a Wl=,g by<ska uqyqfoa j;=r ;sfnk ;ekl kdñka isáhd f,dl= /,a,la wdjd uf.a weiaj,g je,s .s...


ආප්පයක් 200යි රොටියක් 200යි බණ්ඩක්කා මාළුව 600යි – ජැක්ලින්ගේ කෑම සූත‍්‍ර ජායාරුප

wÆ;a jk fld<U k.rfha iqkaor;ajhg jf.au wNsudkhg fya;= jk ;j;a iqúfYaIS lghq;a;la miq .sh i;sfh...


9 හැවිරිදි පාසල් දරුවෙකු සහ 62 හැවිරිදි කාන්තාවක අතර සිදුවූ අරුම පුදුම විවාහය

9 yeúßÈ mdi,a orefjl= 62 yeúßÈ ldka;djl iu. újdy jQ wreu mqÿu mqj;la ol=Kq wm%sldfjka jd¾;d fõ ...